ADHD

adhd

Nejvíce studií o klinické aplikaci Neurofeedbacku je pro ADHD (Porucha pozornosti a hyperaktivita). Následující článek představuje shrnutí všech akademických článků o ADHD v historii Neurofeedbacku a referuje o stavu současného výzkumu.

Nejpodstatnějším článkem je meta-analýza, což je statistické shrnutí velkého množství studií (>100), kde počet účastníků často nabývá řádu tisíců. Výzkumníci Arns et al. (2009) prokázali, že Neurofeedback je velice efektivní (míra efektu > 1.2). Od Institutů AAPB a ISNR dostalo použítí Neurofeedback rpo léčbu ADHD nejvyšší stupeň efektivity – Neurofeedback je statisticky efektivnější než standardní medikace či jakákoliv alternativní terapie. Neurofeedback se osvědčil v kontrolovaných (aktivních i semi-aktivních, či placebem kontrolovaných) studií.