Migréna a bolesti hlavy/těla

V této studii z roku 2011, více než 50% účastníků Neurofeedbacku se zbavilo kompletě migrén. Zbylých 50% zažilo významné snížení jejich frekvence.   celý článek naleznete zde

Strach, Úzkost a Deprese

Významné snížení úzkosti prokázalo několik studií. Snížení bylo mnohem vyšší než při relaxačním tréninku. Přehled studií o úzkosti. Většina pacientů zažívá zlepšení depresivních příznaků. Přehled studií o depresi.

Impulsivita & Nedostatek sebekontroly

V této studii bylo trénováno 46 pacientů. Neurofeedback význmaně zlepšil sebekontrolu a snížil výbuchy hněvu v průměru o 70%. Zároveň bylo zjištěno, že v porovnáni s psychoterapií a medikací je Neurofeedback mnohem efektivnější. Celý článek najdete zde

Autismus

V této studii z roku 2007 prokázal Neurofeedback 89% úspěšnost ve snížení příznaků autismu. Průměrné snížení symptomů je 40% (Podle testu ATEC) celou studii naleznete zde  

Dyslexie, Dysortografie, Dyskalkulie

Dyslexie Tento článek poskytuje zevrubný popis neurologických charakteristik dyslexie a popisuje studie, kde Neurofeedback zvýšil zapamatování obsahu textu 4 násobně, 2.5 násobně svýšil porozuměnní textu a 1.1 zlepšil rychlost čtení cca po 10 sezeních. Celý článek naleznete zde   Dysgrafie 24 subjektů prošlo tréninkem QEEG Neurofeedbacku, všichni 5-10 sezeními. Všichni se význmaně zlepšili v rychlosti psaní. Celý článek naleznete zde …

Epilepsie

  Asi třetina pacientů s epilepsií nemá z léčby žádný prospěch. EEG biofeedback (neurofeedback) je pro tyto pacienty vhodnou alternativou. Bylo analyzováno 63 studií o EEG biofeedbacku a epilepsii. Dostatečné informace pro zařazení do metaanalýzy poskytlo 10 studií. Všechny studie zahrnovaly pacienty, jejichž záchvaty nebyly kontrolovány medikamentózní léčbou. Devět studií posilovalo senzomotorické rytmy (SMR), zatímco 1 studie trénovala pomalé korové …

Paměť

Empirické studie prokazují, že spánek je nezbytný pro ukládání paměti z krátodobé do dlouhodobé. Tento článek popisuje experimentální výzkum, kde se porovnává efekt spánku s tréninkem Theta na paměť.  Výsledky ukazují, že trénink theta významně zlepšuje zapamatování informací a tento efekt je srovnatelný s efektem spánku.  Nutno ale dodat, že spánek má spoustu dalších funkcí, které se nedají jednoduše nahradit …

Kreativita

Výzkumníci Gruzelier et al. zkoumali efekt teréninku mozkových vln Alfa/Theta a sensomotorického rytmu na výkonnost, kreativity, techniku a schopnost prezentace univerzitních instrumentalistů a zpěváků. Pouze Alfa/Theta trénink významně zlepšil všechny sledované parametry, nejvíce potom kreativitu. Trénink SMR zlepšil pozornost, pracovní paměť a psychomotorické schopnosti, což koresponduje s výsledky předchozích výzkumů Celý článek naleznete zde  

ADHD

Nejvíce studií o klinické aplikaci Neurofeedbacku je pro ADHD (Porucha pozornosti a hyperaktivita). Následující článek představuje shrnutí všech akademických článků o ADHD v historii Neurofeedbacku a referuje o stavu současného výzkumu. Nejpodstatnějším článkem je meta-analýza, což je statistické shrnutí velkého množství studií (>100), kde počet účastníků často nabývá řádu tisíců. Výzkumníci Arns et al. (2009) prokázali, že Neurofeedback je velice efektivní (míra efektu > …